În cazul în care aveți încheiată o asigurare RCA, pe perioada valabilității acesteia aveți în mod automat și o asigurare Carte Verde valabilă pentru teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene precum și pentru teritoriul Islandei, Norvegiei, Liechtenstein, Elveției, Serbiei, Albaniei, Andorei, Moldovei, Turciei, Ucrainei, Azerbaijan, Belarus, Muntenegru fără a plăti nici o primă de asigurare suplimentară.

Atunci când doriți să circulați/ tranzitati cu vehiculul într-o altă țară (de exemplu, Israel, Iran, Maroc, Macedonia, Rusia etc.), verificați acoperirea acesteia pe documentul de asigurare Carte Verde pe care l-ați primit atunci când ați încheiat asigurarea RCA.

Dacă simbolul țării care vă interesează este barat/tăiat, atunci va trebui să încheiați la un asigurător din România o asigurare Carte Verde distinctă față de asigurarea RCA pe care o dețineți, care să fie valabilă în acea țară pe perioada deplasării. În caz contrar, la granița acelei țări va trebui să cumpărați o asigurare de frontieră valabilă doar pentru acea țară. Dacă nu dețineți o asigurare valabilă atunci când circulați cu vehiculul pe teritoriul unui alt stat, riscați să fiți sancționat conform legii din statul respectiv, iar în cazul în care produceți un accident veți fi obligat să suportați contravaloarea pagubelor produse.

(1) Asigurătorul RCA are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile dovedite suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat.

(2) Fără a se depăşi limitele de răspundere prevăzute în contractul RCA şi în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a contractului RCA, asigurătorul RCA acordă despăgubiri în bani pentru:

a) vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
b) prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere şi înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparaţii, dovedite cu acte sau expertiză;
c) costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise prin sisteme specializate sau prin documente emise în condiţiile legii;
d) prejudicii reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opţiunii persoanei prejudiciate;
e) cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente în cazul soluţionării alternative a litigiului dacă soluţia este favorabilă persoanei prejudiciate și dacă sumele reprezentând cheltuieli de judecată sunt menționate în dispozitivul hotărârii judecătorești.;
f) cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, aparţinând terţului păgubit, de la locul accidentului la locaţia în care se găseşte centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasă de păgubit în vederea reparării vehiculului, cel/cea mai apropiat/apropiată de locul producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, după caz, dacă respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asigurătorul nu asigură transportul.

(3) Indiferent de locul în care s-a produs accidentul de vehicul – pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice, în incinte şi în orice alte locuri, atât în timpul deplasării, cât şi în timpul staţionării vehiculului asigurat, asigurătorul RCA acordă despăgubiri până la limita de răspundere prevăzută în contractul RCA pentru:

a) prejudiciul produs de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat vehiculul, inclusiv pentru prejudiciul produs din cauza desprinderii accidentale a remorcii, semiremorcii ori a ataşului tractat de vehicul;
b) prejudiciul produs din culpa conducătorului vehiculului asigurat;
c) prejudiciul produs prin fapta lucrului, când prejudiciul îşi are cauza în însuşirile, acţiunea sau inacţiunea vehiculului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea vehiculului, prin scurgerea, risipirea ori căderea accidentală a substanţelor, materialelor sau a obiectelor transportate;
d) prejudiciile provocate terţilor, drept consecinţă a deschiderii uşilor vehiculului, în timpul mersului sau atunci când vehiculul este oprit ori staţionează, de către pasagerii acestuia, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la trafic;
e) prejudiciile provocate terţilor, drept consecinţă a conducerii vehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor.

(4) Prevederile alin. (3) lit. b) se aplică inclusiv în cazurile în care la data accidentului conducătorul vehiculului:

a) a condus vehiculul fără consimţământul expres sau prezumat al asiguratului;
b) nu este titularul unui permis care atestă dreptul să conducă vehiculul respectiv;
c) nu a respectat obligaţiile legale cu privire la starea şi siguranţa vehiculului respectiv.

(5) Membrii familiei asiguratului, conducătorului auto sau oricărei altei persoane a cărei răspundere civilă este angajată într-un accident de vehicule şi este acoperită de asigurarea obligatorie RCA nu sunt excluşi de la beneficiul asigurării pentru propriile lor vătămări corporale.

Sunt stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Astfel, incepand cu 2017 limitele de despagubire acordate in cazul unui accident in Romania sunt:

-pentru pagube materiale: 1.220.000 euro per accident, indiferent de numarul autovehiculelor implicate
-pentru vatamari corporale si decese: 6.070.000 euro per accident

Pentru accidente produse in afara Romaniei, se aplica legislatia din statul respectiv precum si limitele de despagubire aferente.

Condiții de asigurare pentru Clauza suplimentară privind Decontarea Directă, atașată polițelor de asigurare de răspundere civilă auto

INTRODUCERE

1. În conformitate cu prevederile prezentei clauze şi în schimbul unei prime suplimentare, Asigurătorul oferă servicii de decontare directă propriilor Asiguraţi RCA pentru daunele produse vehiculului asigurat prin accidente de vehicule de către terțe persoane vinovate, cu asigurare RCA valabila la data accidentului.
2. Prevederile prezentei Clauze, împreună cu toate documentele semnate de către Asigurat/Utilizator la solicitarea Asigurătorului sau emise de Asigurător în legătură cu acoperirile suplimentare sunt parte integrantă ale contractului de asigurare RCA.
3. Prezentele condiții de asigurare se emit în baza prevederilor legale referitoare la decontarea directă. În măsura în care prezentele condiții conțin prevederi care contravin sau sunt derogatorii de la lege/normă și dacă prin natura lor ele restrâng drepturile Asiguratului se vor aplica prevederile legale. Dacă însa în prezentele condiții sunt prevazute mai multe drepturi pentru Asigurat vor prevala prevederile acestor condiții.
4. Clauza suplimentară privind Decontarea Directă este valabila numai în cazul în care este atașata contractului de asigurare de răspundere civilă auto încheiată pentru vehicul, ea neputând fi achiziționată independent de acesta. Acolo unde, în cuprinsul prezentului document este menționat vehicul asigurat se va înțelege „vehiculul asigurat prin contractul de asigurare de răspundere civilă auto RCA” la care prezenta clauză se atașează.

DEFINIŢII
5. În cuprinsul prezentei clauze se adoptă următoarele definiţii:
Addendum: actul adiţional încheiat între Asigurător şi Asigurat/Utilizator care completează contractul de asigurare.
Accident de vehicule: eveniment în care au fost implicate cel puţin două vehicule asigurate RCA în urma căruia au rezultat prejudicii materiale.
Asigurat: proprietarul sau utilizatorul unui vehicul sau al unui tramvai a cărui răspundere civilă delictuală este preluată contractual de Asigurător în baza contractului RCA la care este atașată prezenta clauză..
Asigurator: Watford Insurance Company Europe – Sucursala Bucuresti
Daună: prejudiciul material rezultat în urma avarierii vehiculului Asiguratului.
Despăgubire: suma de bani plătibilă de către Asigurător în cazul producerii unui risc asigurat în baza clauzei suplimentare.
Decontare directă: serviciul auxiliar de gestionare a daunelor de către asigurătorii RCA pentru Asiguraţii proprii, care se ofertează obligatoriu de către Asigurător, iar achiziţia acestuia este opţională de către Asigurat.
Limita despăgubirii: valoarea maximă a despăgubirii este limita maxima menționată în contractul de asigurare al vinovatului de producerea daunei.
Prima: suma de bani datorată de către Asigurat/Utilizator Asigurătorului, reprezentând costul clauzei suplimentare.
Prejudiciu: paguba materială suferită de către Asigurat prin producerea unui risc acoperit printr-un contract RCA deținut de un terț asigurat RCA.

ÎNCEPUTUL ŞI ÎNCETAREA RĂSPUNDERII ASIGURĂTORULUI
6. Răspunderea Asigurătorului se declanseaza odată cu începerea răspunderii Asigurătorului în baza poliţei de asigurare RCA.
7. Raspunderea Asiguratorului inceteaza la ora 24:00 a zilei specificate in documentele contractuale ca data de expirare sau la data incetarii raspunderii in baza contractului RCA, conform provederilor legale.

PRIMA DE ASIGURARE
8. Prima de asigurare se plăteşte în RON anticipat și integral.

OBLIGATIILE ASIGURATULUI
9. Asiguratul este obligat:
a) să furnizeze informații corecte şi complete în vederea încheierii prezentei clauze sau ulterior, la solicitarea Asiguratorului,
b) să avizeze în scris Asigurătorul despre producerea unui accident de vehicule în cazul în care care dorește să utilizeze Clauza de decontare directă,
c) să furnizeze Asigurătorului informaţii cu privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului şi documentele necesare instrumentării daunei.

RISCURI ACOPERITE
10. Asigurătorul acordă despăgubiri conform prevederilor menționate în legislația privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto care se referă exclusiv la prejudiciile materiale suferite de către Asigurat, ca urmare a avarierii vehiculului asigurat, atunci când se îndeplinesc condițiile decontării directe precizate la pct. 11 de mai jos.

CONDIȚII DE APLICARE A SERVICIULUI DE DECONTARE DIRECTĂ
11. Decontarea directă între Asigurătorii RCA este aplicabilă la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
-accidentele auto se produc pe teritoriul României;
-vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate / înregistrate în România;
-prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;
-ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului;
-prejudiciile exclud vătămările corporale.

EXCLUDERI
12. Asigurătorul nu acoperă situațiile excluse de către legislația în materie de asigurări RCA și care se regăsește postată pe site-ul Asigurătorului la sectiunea Produse si Servicii/ Asigurari Generale/ Auto/ RCA.

OBLIGAŢIILE ASIGURĂTORULUI
13. Să soluţioneze dosarele de daună conform prevederilor legale și a normelor emise de către A.S.F. aplicabile la data încheierii poliţelor de răspundere civilă auto RCA la care prezenta clauză este atașată.

DISPOZIŢII FINALE
14. În situația în care Asiguratul a contribuit, din culpă, la producerea accidentului sau la mărirea prejudiciului, Asigurătorul va despăgubi exclusiv valoarea prejudiciului imputabilă vinovatului terț de producerea daunei.
15. Despăgubirea se plătește de către asiguratorul RCA în termen de 10 zile de la data acceptării ofertei de despăgubire sau de la data la care asiguratorul RCA a primit o hotărâre judecătorească definitivă sau acordul entității de soluționare a litigiului cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească.
16. Respectarea de către Asigurat/ Utilizator a obligaţiilor ce îi revin lui, precum şi presupunerea că declaraţiile lor sunt corecte şi adevărate, constituie condiţii ce preced orice răspundere sau obligaţie a Asigurătorului de a plăti indemnizaţii.
17. Legea aplicabilă este legea română.
18. Contractantul şi/sau Asiguratul persoane fizice au dreptul de acces la datele cu caracter personal pe care le furnizează Asigurătorului, dreptul de intervenţie (inclusiv stergere) asupra datelor, dreptul de restrictionare a prelucrarii, de a se opune la profilari şi dreptul de opoziţie, aşa cum acestea sunt reglementate de legislaţia în vigoare referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Eventualele litigii ce nu au putut fi soluţionate pe cale amiabilă, decurgând din sau în legătură cu acoperirile suplimentare, vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente.
19. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă şi se comunică celeilalte părţi contractante în termen de 5 zile; în următoarele 15 zile trebuie transmise documentele care să ateste evenimentele respective
Părţile vor face toate eforturile posibile pentru a asigura reluarea îndeplinirii normale a obligaţiilor care le revin în cadrul prezentelor clauze după producerea oricăruia dintre cazurile de forţă majoră. Înainte de restabilirea situaţiei normale, obligaţiile părţilor vor fi îndeplinite în cea mai mare măsură posibilă.

Calculator online
-Brokeri – la agentiile partenerilor brokeri si 24/7 online

Raport cu privire la determinarea tarifelor de referință pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de vehicule

Criteriile de tarifare Watford:

A. Pentru asigurati persoane fizice, criteriile si ajustarile luate in calculul tarifului RCA sunt:

-varsta asiguratului;
-capacitatea cilindrica / masa maxima autorizata / putere / numar de locuri, in functie de categoria autovehiculului;
-durata contractului de asigurare;
-ajustare conform sistem bonus-malus;
-ajustarea in functie de perioada contractului de asigurare (pentru polite cu perioada sub 12 luni).

B. Pentru asigurati persoane juridice, criteriile si ajustarile luate in calculul tarifului RCA sunt:

-capacitatea cilindrica / masa maxima autorizata / putere / numar de locuri, in functie de categoria autovehiculului;
-durata contractului de asigurare;
-ajustare conform sistem bonus-malus;
-ajustarea in functie de perioada contractului de asigurare (pentru polite cu perioada sub 12 luni).

Date inregistrare

Watford Insurance Company Europe – Sucursala Bucuresti

J40/21073/28.12.2017 CUI 38642415

Bucuresti, Sectorul 1, Bulevardul Ion Ionescu de la Brad, Nr. 1A, Etaj II, cod 013811

Tel 0374 016 016

Societatea mama: Watford Insurance Company Europe Limited

Sediul social: PO Box 1338 First Floor Grand Ocean Plaza, Ocean Village, Gibraltar

Autorizata si inregistrata sub numarul 112869 la Gibraltar Financial Services Commission http://www.fsc.gi/