Clauza de decontare directa

Condiții de asigurare pentru Clauza suplimentară privind Decontarea Directă, atașată polițelor de asigurare de răspundere civilă auto

INTRODUCERE
1. În conformitate cu prevederile prezentei clauze şi în schimbul unei prime suplimentare, Asigurătorul oferă servicii de decontare directă propriilor Asiguraţi RCA pentru daunele produse vehiculului asigurat prin accidente de vehicule de către terțe persoane vinovate, cu asigurare RCA valabila la data accidentului.

2. Prevederile prezentei Clauze, împreună cu toate documentele semnate de către Asigurat/Utilizator la solicitarea Asigurătorului sau emise de Asigurător în legătură cu acoperirile suplimentare sunt parte integrantă ale contractului de asigurare RCA.

3. Prezentele condiții de asigurare se emit în baza prevederilor legale referitoare la decontarea directă. În măsura în care prezentele condiții conțin prevederi care contravin sau sunt derogatorii de la lege/normă și dacă prin natura lor ele restrâng drepturile Asiguratului se vor aplica prevederile legale. Dacă însa în prezentele condiții sunt prevazute mai multe drepturi pentru Asigurat vor prevala prevederile acestor condiții.

4. Clauza suplimentară privind Decontarea Directă este valabila numai în cazul în care este atașata contractului de asigurare de răspundere civilă auto încheiată pentru vehicul, ea neputând fi achiziționată independent de acesta. Acolo unde, în cuprinsul prezentului document este menționat vehicul asigurat se va înțelege „vehiculul asigurat prin contractul de asigurare de răspundere civilă auto RCA” la care prezenta clauză se atașează.

DEFINIŢII
5. În cuprinsul prezentei clauze se adoptă următoarele definiţii:

Addendum: actul adiţional încheiat între Asigurător şi Asigurat/Utilizator care completează contractul de asigurare.

Accident de vehicule: eveniment în care au fost implicate cel puţin două vehicule asigurate RCA în urma căruia au rezultat prejudicii materiale.

Asigurat: proprietarul sau utilizatorul unui vehicul sau al unui tramvai a cărui răspundere civilă delictuală este preluată contractual de Asigurător în baza contractului RCA la care este atașată prezenta clauză.

Asigurător: Watford Insurance Company Europe – Sucursala Bucuresti

Daună: prejudiciul material rezultat în urma avarierii vehiculului Asiguratului.

Despăgubire: suma de bani plătibilă de către Asigurător în cazul producerii unui risc asigurat în baza clauzei suplimentare.

Decontare directă: serviciul auxiliar de gestionare a daunelor de către asigurătorii RCA pentru Asiguraţii proprii, care se ofertează obligatoriu de către Asigurător, iar achiziţia acestuia este opţională de către Asigurat.

Limita despăgubirii: valoarea maximă a despăgubirii este limita maxima menționată în contractul de asigurare al vinovatului de producerea daunei.

Prima: suma de bani datorată de către Asigurat/Utilizator Asigurătorului, reprezentând costul clauzei suplimentare.

Prejudiciu: paguba materială suferită de către Asigurat prin producerea unui risc acoperit printr-un contract RCA deținut de un terț asigurat RCA.

ÎNCEPUTUL ŞI ÎNCETAREA RĂSPUNDERII ASIGURĂTORULUI
6. Răspunderea Asigurătorului se declanseaza odată cu începerea răspunderii Asigurătorului în baza poliţei de asigurare RCA.

7. Raspunderea Asiguratorului inceteaza la ora 24:00 a zilei specificate in documentele contractuale ca data de expirare sau la data incetarii raspunderii in baza contractului RCA, conform provederilor legale.

PRIMA DE ASIGURARE
8. Prima de asigurare se plăteşte în RON anticipat și integral.

OBLIGATIILE ASIGURATULUI
9. Asiguratul este obligat:

a) să furnizeze informații corecte şi complete în vederea încheierii prezentei clauze sau ulterior, la solicitarea Asiguratorului,

b) să avizeze în scris Asigurătorul despre producerea unui accident de vehicule în cazul în care care dorește să utilizeze Clauza de decontare directă,

c) să furnizeze Asigurătorului informaţii cu privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului şi documentele necesare instrumentării daunei.

RISCURI ACOPERITE
10. Asigurătorul acordă despăgubiri conform prevederilor menționate în legislația privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto care se referă exclusiv la prejudiciile materiale suferite de către Asigurat, ca urmare a avarierii vehiculului asigurat, atunci când se îndeplinesc condițiile decontării directe precizate la pct. 11 de mai jos.

CONDIȚII DE APLICARE A SERVICIULUI DE DECONTARE DIRECTĂ
11. Decontarea directă între Asigurătorii RCA este aplicabilă la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

– accidentele auto se produc pe teritoriul României;

– vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate / înregistrate în România;

– prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;

– ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului;

– prejudiciile exclud vătămările corporale.

EXCLUDERI
12. Asigurătorul nu acoperă situațiile excluse de către legislația în materie de asigurări RCA și care se regăsește postată pe site-ul Asigurătorului la sectiunea Produse si Servicii/ Asigurari Generale/ Auto/ RCA.

OBLIGAŢIILE ASIGURĂTORULUI
13. Să soluţioneze dosarele de daună conform prevederilor legale și a normelor emise de către A.S.F. aplicabile la data încheierii poliţelor de răspundere civilă auto RCA la care prezenta clauză este atașată.

DISPOZIŢII FINALE
14. În situația în care Asiguratul a contribuit, din culpă, la producerea accidentului sau la mărirea prejudiciului, Asigurătorul va despăgubi exclusiv valoarea prejudiciului imputabilă vinovatului terț de producerea daunei.

15. Despăgubirea se plătește de către asigurătorul RCA în termen de 10 zile de la data acceptării ofertei de despăgubire sau de la data la care asigurătorul RCA a primit o hotărâre judecătorească definitivă sau acordul entității de soluționare a litigiului cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească.

16. Respectarea de către Asigurat/ Utilizator a obligaţiilor ce îi revin lui, precum şi presupunerea că declaraţiile lor sunt corecte şi adevărate, constituie condiţii ce preced orice răspundere sau obligaţie a Asigurătorului de a plăti indemnizaţii.

17. Legea aplicabilă este legea română.

18. Contractantul şi/sau Asiguratul persoane fizice au dreptul de acces la datele cu caracter personal pe care le furnizează Asigurătorului, dreptul de intervenţie (inclusiv stergere) asupra datelor, dreptul de restrictionare a prelucrarii, de a se opune la profilari şi dreptul de opoziţie, aşa cum acestea sunt reglementate de legislaţia în vigoare referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Eventualele litigii ce nu au putut fi soluţionate pe cale amiabilă, decurgând din sau în legătură cu acoperirile suplimentare, vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente.

19. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă şi se comunică celeilalte părţi contractante în termen de 5 zile; în următoarele 15 zile trebuie transmise documentele care să ateste evenimentele respective
Părţile vor face toate eforturile posibile pentru a asigura reluarea îndeplinirii normale a obligaţiilor care le revin în cadrul prezentelor clauze după producerea oricăruia dintre cazurile de forţă majoră. Înainte de restabilirea situaţiei normale, obligaţiile părţilor vor fi îndeplinite în cea mai mare măsură posibilă.